Privacyverklaring

Privacyverklaring gemeente Gemert-Bakel

U heeft er recht op dat de gemeente Gemert-Bakel zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Deze verplichting is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. In deze privacyverklaring leest u hoe de gemeente Gemert-Bakel omgaat met persoonsgegevens die wij van u verkrijgen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

De gemeente Gemert-Bakel verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De gegevens verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op onze website of telefonisch. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken:

 • NAW-gegevens
 • BSN
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Er zijn ook bijzondere persoonsgegevens die door de wet extra bescherming krijgen vanwege een grote mogelijkheid op inbreuk op iemands privacy.

Verwerkingsdoelen alsook rechtmatige grondslag

De gemeente Gemert-Bakel verwerkt (bijzondere) persoonsgegevens alleen wanneer zij hier een expliciet doel en een wettelijke grondslag voor heeft. De wettelijke grondslagen zijn toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang, gerechtvaardigd belang en publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens mogen wettelijk niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De gemeente Gemert-Bakel zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met derden

De gemeente Gemert-Bakel verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Gemert-Bakel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Gemert-Bakel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveilingsbeleid.

Rechten van betrokkenen

U heeft de volgende privacyrechten:

 • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die de Gemeente Gemert-Bakel van u verwerkt in te zien;
 • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die de Gemeente Gemert-Bakel van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;
 • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan;
 • Recht op beperking van de verwerking: het recht om de Gemeente Gemert-Bakel te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen;
 • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

Wilt u gebruik maken van deze rechten? Maak een afspraak en kom langs of dien online een verzoek in.

Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Cookies

Gemeente Gemert-Bakel gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gemeente Gemert-Bakel maakt gebruik van Google Analytics. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, het laatste octet van het IP adres gemaskeerd en de instelling "gegevens delen" uitgezet. Onze gemeente maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Contactgegevens
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Adressen en openingstijden

Afspraak maken

De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via het e-mailadres Functionaris Gegevensbescherming Gemert-Bakel.

Klachten 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via bovenstaande contactgegevens. 

Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.