Publiceren

Openbaar maken van materiaal uit het Gemeentearchief Gemert-Bakel

Het Gemeentearchief beheert niet alleen archieven, maar ook foto’s, tekeningen, kaarten, films en affiches over de geschiedenis van Gemert-Bakel.  U mag dit inzien, tenzij het niet openbaar materiaal is. Aan deze raadpleging zijn geen kosten verbonden. Wilt u afbeeldingen van materiaal uit het Gemeentearchief gebruiken voor bijvoorbeeld een publicatie, dan is er sprake van openbaarmaking.

Bij publicatie of openbaarmaking zijn er twee aandachtspunten:
Het is van belang dat gebruikers van uw publicatie uw bronnen kan terugvinden. Bij het vermelden van bronnen verwijst u met een citeertitel. Bovendien kunt u bij een aanzienlijk deel van onze collecties te maken krijgen met het Auteursrecht.

Verwijzing en citeertitel

Aan elke bibliotheek of aanverwante organisatie in de wereld is een uniek nummer toegekend, de International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL). Vanhet Gemeentearchief Gemert-Bakel is de

ISIL-code: NL-GmtGAGB.

In een volledige verwijzing vermeldt u achtereenvolgens:

 • de ISIL-code
 • de naam van het archief of de collectie (eventueel gevolgd door het bestandsnummer tussen haakjes)
 • inventarisnummer (bij archiefbestanddelen) of identificatienummer (bij beeldmateriaal of literatuur) 

Wat is Auteursrecht

Het auteursrecht geeft aan de maker drie belangrijke rechten:

 • het recht om zijn werk openbaar te maken
 • het recht om zijn werk te verveelvoudigen
 • persoonlijkheidsrechten

Het auteursrecht berust dus bij de maker van het werk en blijft gelden tot 70 jaar na het overlijden van de maker. Auteursrecht gaat van rechtswege over op de erfgenamen. De maker of diens erfgenamen kunnen het auteursrecht ook schriftelijk overdragen aan een andere partij.
Als de maker 70 jaar of langer geleden is overleden of als de eerste openbaarmaking ten minste 70 jaar geleden is als de maker onbekend is, dan is het materiaal auteursrechtvrij.

Wat valt onder openbaarmaking?

Bij openbaar maken gaat het om het beschikbaar stellen van het werk of van een verveelvoudiging ervan aan het publiek. Het gaat er dus om dat anderen het werk kunnen waarnemen. Daarvoor is toestemming nodig van degene die het auteursrecht heeft.
In het kort gaat het dus om het uitzenden via de omroep of de kabel, tentoonstellen, laten horen, opvoeren, uitvoeren, vertonen, uitgeven in print of digitaal, verkopen en uploaden op internet. 

Toestemming voor openbaarmaking

Voor iedere vorm van openbaarmaking heeft u voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van eventuele rechthebbenden in verband met auteursrecht. Het verlenen van toestemming door rechthebbenden kan gebonden zijn aan de betaling van een gebruiksvergoeding of een vergoeding voor auteursrechten.

Hoe en aan wie vraagt u toestemming voor openbaarmaking?

Als u in het Gemeentearchief materiaal heeft gevonden dat u in een publicatie of op andere wijze openbaar wilt maken, zult u van dit materiaal een reproductie (scan, film- of geluidsfragment) bij het Gemeentearchief bestellen. Als u bestelt via onze database, dan vult u in dat het doel publiceren is.

In een e-mail of op het formulier in de studiezaal meldt u vervolgens aan ons:

 • welk materiaal u openbaar wilt maken, met specificatie van het archief of de collectie waaruit het materiaal afkomstig is en onder welk inventaris- of catalogusnummer het daarin terug te vinden is;
 • in welke vorm u het materiaal wilt publiceren, en voor welk doel;
 • bij een gedrukte publicatie: wat de oplage is.
 • Of u toestemming heeft van de auteursrechthebbende

Als er auteursrecht op het werk berust, is voor het gebruik ervan toestemming nodig van de auteursrechthebbende. Dat kan het Gemeentearchief zelf zijn. Vaak gaat het echter om derden. In dat geval wordt u hierover door het Gemeentearchief geïnformeerd omdat u schriftelijke toestemming van deze derde partij nodig heeft. Anders kan u door het Gemeentearchief geen reproductie van het materiaal worden geleverd. Het Gemeentearchief beschikt vaak over gegevens van auteursrechthebbenden en zal u deze verstrekken indien van toepassing. Als de auteursrechthebbende onbekend of onvindbaar is, kunt u bijv. contact opnemen met

Fotografen Federatie

Piet Heinkade 181-K
1019 HC Amsterdam
tel. 020 - 7884488
e-mail: info@fotofederatie.nl

Deze federatie beschikt over een uitgebreid adressenbestand en kan u verder informeren. Naast de Fotografen Federatie zijn er ook andere belangenverenigingen van auteursrechthebbenden actief. Houd u er rekening mee dat de auteursrechthebbende een bedrag in rekening kan brengen voor het gebruik van het werk.
Wanneer u schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende heeft, dient u deze aan het Gemeentearchief te overleggen voordat uw bestelling in behandeling kan worden genomen.

Persoonlijkheidsrecht

Tussen de maker en zijn werk bestaat vaak een persoonlijke band. De bescherming hiervan is vastgelegd in het zogenaamd persoonlijkheidsrecht, dat erop is gericht om de integriteit van een werk te beschermen. Indien u schriftelijke toestemming heeft verkregen voor openbaarmaking, wordt het materiaal aan u geleverd. 

Uit het persoonlijkheidsrecht vloeien twee voorwaarden voort voor de manier waarop u het mag gebruiken:

 • Het materiaal mag niet worden bewerkt, u mag het dus alleen in de oorspronkelijke vorm gebruiken;
 • U bent verplicht de naam van de maker te vermelden.

Wanneer u materiaal in een publicatie gebruikt zonder de benodigde toestemming van de auteursrechthebbende, dan kan deze juridische stappen tegen u ondernemen. Ook het
niet naleven van het persoonlijkheidsrecht kan juridische consequenties voor u hebben.